Obchodní podmínky

Obchodní podmínky B.A.R.F. Company s.r.o. s platností od 1. 11. 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Obchodní podmínky

Provozovatele (prodávajícího):

B.A.R.F. Company s.r.o.

sídlem: Roháčova 145/14, 130 00, Praha 3

IČO: 242 39 445, DIČ: CZ 242 39 445

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 201303

doručovací adresa: Roháčova 145/14, 130 00, Praha 3

telefonní kontakt: 776 465 584


Preambule

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.masoksezrani.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je B.A.R.F. Company s.r.o., a kupujícího (zákazník, spotřebitel) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Obchodní podmínky může prodávající měnit a doplňovat, nejsou tím však dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vymezení pojmů

1.   Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující – spotřebitel a na druhé straně prodávající, konající v rámci své podnikatelské činnosti.

 

2.   Prodávajícím je B.A.R.F. Company s.r.o., jako provozovatel internetového obchodu www.masoksezrani.cz. B.A.R.F. Company s.r.o. je podnikatelský subjekt, který při uzavírání či plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

3.   Zákazníkem je „kupující“.

 

4.   Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupní smlouva a její uzavření

1.  Internetový obchod prodávajícího, firmy B.A.R.F. Company s.r.o., je prodávajícím provozován na internetové adrese www.masoksezrani.cz a obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Cena jednotlivého zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Na internetové adrese www.masoksezrani.cz prodávající rovněž uvádí informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

2.  Kupující si objednává zboží nabízené na internetových stránkách prodávajícího www.masoksezrani.cz. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

 

3.  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení (akceptace) objednávky (návrhu kupní smlouvy) prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

4.   Uzavřením kupní smlouvy kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řáduPí a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady vzniklé kupujícímu na použití těchto komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

 

6.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, není volně přístupná, avšak prodávající je povinen ji na požádání kupujícímu poskytnout.


Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1.   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Písty 8, 296 03, okr. Nymburk;

2.   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.   v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000732446/2010 vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“);

5.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od dodání zboží uvedeného v kupní smlouvě.

7.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu předává prodávající kupujícímu v tištěné podobě v okamžiku doručení objednaného zboží.


Přeprava a dodání zboží

1.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý další den skladování navíc a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen plně uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Svým podpisem v rozvozové tabulce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Odpovědnost za vady, Záruka

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaný výrobek je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný produkt má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem či jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro produkt takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití výrobku uvádí nebo pro který se výrobek obvykle používá.

3.   V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou poškozeného produktu za produkt totožný bez vad nebo výměnou za produkt bez vad, s podobným složením a vlastnostmi jako původní, poškozený produkt; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů anebo spočívajících ve hře a loteriích.

2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího www.info@masoksezrani.cz.

3.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do tří (3) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (sníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení ze strany kupujícího, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail,  telefonní číslo a způsob platby.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 1. smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 2. provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

 

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží), dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (tzn. pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (tzn. pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail.

PRO PLÁTCE DPH:

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (tzn. pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má dále kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Na žádost kupujícího správce poskytne informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARF GO HOME – na základě četných žádostí našich zákazníků si nyní můžete poskládat vlastní 10kg chovatelské balení – jako když si vybíráte přílohy na pizzu. Základ (těsto) je 10kg balení – a přílohy jsou naše 2kg balíčky (skladba 10kg balení je tedy naprosto ve Vaši režii).
Jak to funguje? Poskládejte si svůj vlastní chovatelský mix z dostupných 2kg placiček – jediná podmínka je vždy splnit 10kg odběr.
– všechna balení jsou mleté placičky s rozměry 30 x 40 cm a váhou 2 kg


POZOR! TENTO PRODUKT MŮŽE BÝT ZAKOUPEN POUZE V KOMBINACI S JINÝMI PRODUKTY OZNAČENÝMI BARF GO HOME - A TO TAK, ŽE JEJICH SOUČET TVOŘÍ 10kg, 20kg, 30kg atd. BALÍČKY.

V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEDNÁVKA BUDE V JINÉM POČTU - BUDE AUTOMATICKY DOPLNĚNA NA POČET DĚLITELNÝ 10, A TO VŽDY SMĚREM NAHORU.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákazníci, s platností od  12. 10. 2017 se mění některé části našich obchodních podmínek.
Změny jsou poměrně zásadní, proto prosíme o jejich pečlivé prostudování.

Změny se týkají třech základních okruhů:
1) závozové podmínky

ad 1) rozdělení zákaznických skupin:
Neregistrovaný zákazník: zákazník nakupující na našich stránkách bez registrace. Zákazník nakupuje za standardní maloobchodní ceny. Zůstává mu však skryta část nabídky.

Registrovaný zákazník: Zákazník, který je na našem e-shopu registrován. Odměnou za registraci a opakované objednávky je širší výběr sortimentu.

Pet shop: registrovaný obchod se smluvní slevou pro možnost spolupráce a dalšího prodeje (podmínkou pro zařazení do této kategorie jsou potřebné obchodní podklady)

Jednotlivé zákaznické skupiny si nemohou nárokovat zboží zvýhodněné pro jinou zákaznickou skupinu.

V případě nedostupnosti některého sortimentu je možno přiobjednat v Poznámce obchodu. Pokud bude v době závozu zboží vyrobeno, automaticky je z poznámky zařadíme do objednávky. V případě, že zboží vyrobeno nebude, není možno zboží z poznámky nárokovat.

ad 2) Sortiment a velikost balení:
U stávajících produktů jsme ponechali ověřené gramáže, jsou to tato základní balení - 250 g, 400 g a 1000 g.
Opět se mírně změnilo složení portfolia. Některé produkty jsme zrušili. Budou k dostání do vyprodání zásob a označeny jako Výprodej.


Na vyžádání zašleme maloobchodní ceník s naším sortimentem.

ad 3) Chovatelská balení
Velikost chovatelských balení zůstává, jak jsme zvolili na základě ankety a diskuze s Vámi, zákazníky (rozměr cca 30 x 40 cm).
Chovatelská balení se nazývají BARF - GO HOME - 1 x 2 kg.
2kg balíčky mají i nadále tvar placky
Pro jednotlivé zákaznické skupiny nemusí být dostupná totožná chovatelská balení.
Na vyžádání zašleme maloobchodní ceník s těmito chovatelskými baleními.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 4) Závozové podmínky

Pro Prahu platí:

- úterní závozy:
- objednávky přijaté od středy do 15.01 do pondělního rána 8.00 hod
- v pondělí během dne obdržíte SMS s časem úterního závozu
 
- čtvrteční závozy: POZOR ZMĚNA
- objednávky přijímáme od 8.01 pondělí ráno do středy do 15.00
- ve středu večer obdržíte SMS s časem čtvrtečního závozu, prosím reagujte co nejdříve  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pro Střední Čechy a Čechy platí:
Závozní dny jsou středy. Vždy na tři měsíce dopředu vypisujeme termíny.

Objednávat můžete vždy do pondělí 10.00 před plánovanou středou.

Minimální závozové množství:

Střední Čechy:

1200 kč - 1649 kč  + poplatek
1 650 Kč - bez poplatku

(PSČ adres středních Čech začíná číslem 2)

Čechy:
1200 kč - 1649 kč  + poplatek
1 650 Kč - bez poplatku
(PSČ všech ostatních adres v Čechách začínají čísly 3 až 5)VZKAZ PRODEJCI:
Prosíme, pokud je nějaká okolnost, kterou by měl řidič vědět, např. že máte nefunkční zvonek, potřebujete pomoci do patra, jedná se o dovoz do zaměstnání a pod., uvádějte tento fakt do poznámky VŽDY. Ne vždy musí jet stejný řidič a tyto informace jsou pro nás při plánování trasy cenné a zásadní. Velmi děkujeme za pochopení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POKUD SE NENACHÁZÍTE NA NAŠÍ ZÁVOZOVÉ TRASE, MÁTE MOŽNOST OBJEDNÁVAT ODESLÁNÍ ZÁSILKOVOU SLUŽBOU:
 

INFORMACE O ZÁSILKÁCH PRO OBLAST ČECH:
 

Česká pošta (max 19 kg/balík) - možnost zasílání balíku do váhy 19 kg po celých Čechách i Praze za cenu 240,- (s DPH, včetně doběrečného).
- objednávky budou odesílány vždy v pondělí až středu
- doprava se v e-shopu aktivně zobrazuje, pokud objednávka nepřekročí 19 kg
- platba pouze dobírkou (platba převodem po předchozí dohodě)
- prosíme o převzetí zásilky neprodleně, po uplynutí 24 hodin od prního pokusu o doručení bude balík odeslán zpět výrobci

S platností od 1. 1. 2018 budou Vaše objednávky s požadavkem na zaslání službou DPD a PPL předány našemu distributorovi - KRMIMMASEM.cz. 
Ceny produktů i dopravy budou zachovány dle 
našeho e-shopu.

Nyní můžete vybírat ze dvou zásilkových společností - DPD a PPL. Stále tak můžete objednávat z pohodlí domova a pouze čekat na svou zásilku. 

Co si od tohoto kroku slibujeme?
1) zrychlení expedice Vaší objednávky (viz Obchodní podmínky)
2) navýšení maximální váhy Vaší objednávky (z původních 48 kg na 88 kg)
3) možnost výběru ze dvou zásilkových služeb


DPD
max 44 kg/balík - 175,- 
(s DPH, včetně doběrečného)
max 88 kg/balík - 325,- (s DPH, včetně doběrečného)

objednávky přijaté pondělí - útery do 11.00, odeslání následující pracovní den
- možnost zasílání balíku po celých Čechách i Praze 

 • objednávky budou odesílány vždy v pondělí až středu
 • doprava se v e-shopu aktivně zobrazuje, pokud objednávka nepřekročí 44 kg/88 kg
 • platba pouze dobírkou (platba převodem po předchozí dohodě)
 • prosíme o převzetí zásilky neprodleně, po uplynutí 24 hodin od prvního pokusu o doručení bude balík odeslán zpět distributorovi

PPL
max 44 kg/balík - 195,- (s DPH, včetně doběrečného)
max 88 kg/balík - 365,- (s DPH, včetně doběrečného)

objednávky přijaté pondělí - středa do 11.00, odeslání následující pracovní den
- možnost zasílání balíku po celých Čechách i Praze

 • objednávky budou odesílány vždy v pondělí až čtvrtek
 • doprava se v e-shopu aktivně zobrazuje, pokud objednávka nepřekročí 44 kg/88 kg
 • platba pouze dobírkou (platba převodem po předchozí dohodě)
 • prosíme o převzetí zásilky neprodleně, po uplynutí 24 hodin od prvního pokusu o doručení bude balík odeslán zpět distributorovi

A dále, jak jste již zvyklí:

 • Dovoz na adresu Praha (splněný limit 600,-)
 • Dovoz na adresu ČECHY (splněný limit 1650,-)
 • Osobně provozovna Písty (splněný limit 600,-)
 • Česká pošta (max 19 kg/balík)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRAHA A ZÁPADNÍ ČECHY: www.masoksezrani.cz
MORAVA: www.krmimmasem.cz
Pro obchody je vždy individuální dohoda.

Objednávky sušeného a jiného - NEMRAŽENÉHO zboží:
1) můžete si vybrat zaslání Českou poštou nebo zásilkovou službou PPL
2) máte možnost vybrat si platbu předem nebo na dobírku
3) zboží je odesláno během dvou pracovních dnů od doručení objednávky, v případě, že s Vámi potřebujeme cokoliv konzultovat, budeme Vás telefonicky kontaktovat

Objednávky MRAŽENÉHO zboží (s přídavkem sušeného zboží):
1) doručujeme pouze na adresu naší dopravou, případně zavážíme Váš nejbližší obchod
2) platba je vždy hotově při převzetí zboží
3) zboží bude zavezeno na Vaši adresu v den určený pro Vaši rozvozovou trasu - prosím objednávejte vždy TÝDEN předem – vašim objednávkám přizpůsobujeme výrobu, abychom dodrželi maximální čerstvost surovin